Czy zbiornik na paliwo wymaga pozwolenia na budowę

  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 września 2001 roku DZ.U. NR 113 POZ. 1211 zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 włączenie objęte są dozorem technicznym uproszczonym – nie wymagana jest decyzja zezwalająca na eksploatację.

  Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5m3 do 15m3 objęte są dozorem technicznym ograniczonym, wymagana jest decyzja zezwalająca na eksploatację, co wiąże się z rejestracją urządzenia
  we właściwym terenowo organie Urzędu Dozoru Technicznego. Należy wypełnić wniosek, pobrany ze strony udt.gov.pl i zgłosić badanie odbiorcze, pamiętając o załączeniu dwóch kompletów dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Dozór ograniczony zbiorników wiąże się z opłatami.

  Zbiorniki powyżej 2,5m3 podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej przez właściwy terenowo organ Urzędu Dozoru Technicznego. Dodatkowo zbiorniki powyżej 5m3 podlegają indywidualnemu zgłoszeniu do właściwej terenowo jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

   

  1. WSTĘP

  Dnia 1 stycznia 2006 roku nowelizacją objęte zostały przepisy dotyczące przechowywania paliw płynnych
  klasy III, czyli produktów naftowych o temperaturze zapłonu od 55° C do 100° C). Przepisy te traktują przedewszystkim o przechowywaniu paliw na użytek własny, w zbiornikach o maksymalnej pojemności do 5m3.
  Z rozporządzenia usunięto szczegółowe regulacje dotyczące przechowywania, jak również wymagania
  w zakresie lokalizacji zbiorników. W §4, ust.1 mowa jest jedynie o tym, iż wymagania techniczne w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania, osprzętu, badań i użytkowania zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktów pochodnych określają osobne przepisy.
  Przepisy te, w zakresie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych znajdują się w rozporządzeniu
  Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru.
  Mimo, iż przepisy dotyczące przechowywania paliw płynnych w zbiornikach dwupłaszczowych
  z tworzyw sztucznych zostały w znacznym stopniu okrojone, wobec coraz szerszego stosowania zbiorników na indywidualny użytek osób oraz firm prywatnych niezbędnym stało się ujednoznacznienie wymagań dotyczących usytuowania takich zbiorników.

  Zbiorniki oferowane przez ekozbiorniki.pl zgodne są z wszystkimi przepisami i dyrektywami.
  Jednakże aby przechowywanie i dystrybucja paliwa odbywały się w pełni bezpieczny sposób, obowiązkiem klienta i użytkownika zbiornika, jest spełnienie kilku wymagań prawnych, a mianowicie:

  (§11.1) maksymalna pojemność zbiornika nie może przekraczać 5m3
  (§11.2) zbiornik usytuowany musi być na posesji w ten sposób, aby spełniał określone wymagania:

  • 10m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;
  • 5m od innych obiektów budowlanych oraz od granicy działki sąsiedniej
  • 3m od drogi publicznej
  • 5m od nie zasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych.

  Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawione jest urządzenie, wyposażony jest
  w odwodnienie liniowe i separatory oleju.
  Odległości mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania między budynkiem, a zbiornikiem
  ściany oddzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120^5.
  Rozporządzenie nie określa szczegółowych zasad budowy oddzielenia przeciwpożarowego. Zgodnie
  z zasadami stosowanymi w innych krajach przyjąć można, iż winna być zbudowana na stabilnym gruncie, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, w sposób niezagrażający ludziom. Ściana, umieszczona w odległości mniejszej niż 1,80m od budynku, powinna być co najmniej 300mm wyższa i szersza niż rzut zbiornika na tę ścianę.

  Dodatkowo zaleca się zachowanie następujących odległości zbiornika od:

  • linii energetyczne o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV- 3m
  • linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV- 5m
  • linii energetycznej powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającej 30kV- 10m
  • linii energetycznej powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającej 110kV- 15m
  • linii energetycznej powyżej 110kV- 30m.

  Urządzenie powinno ustawione być na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być szersza o co najmniej 30cm szersza i dłuższa od samego zbiornika, a jej grubość wynosić musi co najmniej 5cm. W przypadku umiejscowienia zbiornika na fundamencie, powinien być on wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku występowania zbiornika na terenach występowania szkód górniczych zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego
  nie dopuszcza się ustawiania urządzenia na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszych, jak również w garażach czy magazynach; zbiornik zlokalizowany powinien być przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z zapewnionym miejscem do dojazdu i zawracania cysterny. Potencjalne przeszkody, jak drzewa czy zaparkowane samochody, powinny być na bieżąco usuwane.

  Właściciel obiektu, na terenie którego znajduje się zbiornik, zapewniając ochronę
  przeciwpożarową, zobowiązany jest:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych
   i technologicznych;
  • zadbać o wyposażenie obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe;
  • zapewnić konserwację oraz niezbędne naprawy urządzeń przeciwpożarowych;
  • zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu, oraz zapewnienie im
  • odpowiedniej drogi ewakuacyjnej;
  • przygotować obiekt do przeprowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

  Odpowiedzialność za realizację tychże obowiązków przejmuje w pełni lub całości zarządca danego
  obiektu. Ponadto, zgodnie z art.6, ust.3, obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej ciąży na wytwórcy maszyn, nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn oraz na użytkowniku.

  Rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli może nastąpić gdy:
  zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe;

  sprzęt i urządzenia pożarnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.
  W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą
  spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się czy utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a mianowicie:

  • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu, oraz stosowanie innych czynników mogących
   zainicjować zapłon;
  • użytkowanie urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z ich
   przeznaczeniem.

  Użytkownik zbiornika zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu jego lokalizacji znaku bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, „Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”,
  zgodny z PN-92/N-01256/01. Użytkownik zbiornika musi być osobą pełnoletnią!
  Zbiornik napełniać można jedynie olejem napędowym o temperaturze zapłonu powyżej 55oC
  (użytkownik musi umieć udokumentować pochodzenie i temperaturę zapłonu paliwa). Użytkownik musi zapewnić okresowe kontrole i przeglądy urządzenia, oczyszczanie połączenia elektrycznego, oraz regularnie wymieniać baterie zasilające. Zobowiązany jest również do umiejscowienia instrukcji urządzenia w miejscu dostępnym dla osób obsługujących urządzenie. Napełnienie zbiornika nie powinno przekraczać 95% jego maksymalnej pojemności. Magazynowanie substancji innych niż określone na tabliczce znamionowej wymaga uzyskania zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

  — Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r, zbiorniki z odmierzaczami paliwa użytkowane na potrzeby własne osoby fizycznej, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolniczego NIE SĄ stacją kontenerową.

  EkoZbiorniki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje jakie możesz ponieść nie stosując się do obowiązujących przepisów prawa podczas eksploatacji zbiornika na olej napędowy.

  0